This is an example of a HTML caption with a link.
Paypal » Ngân hàng
» Đặc tính:
  • Phí : Paypal 60K+ Ngân hàng 60K
  • Thời gian nhận 3-4 ngày
  • Cần kết nối với thẻ visa
  • Yêu cầu đúng thứ tự họ tên
Paypal » BankPaypal » Ngân hàng
» Ưu điểm:
  • Phí : 70K
  • Thời gian nhận 24h
  • Mọi thẻ ngân hàng đều nhận được
  • Đặt lệnh có thể chuyển tới mọi tài khoản